Советы юристов


Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування 1 – 3 груп, та відмова від них

Обрання або перехід на спрощену систему оподаткування.

Чинним податковим законодавством передбачено наступні способи подання заяви для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, так заява може подаватися:

 1. особисто або уповноваженою на це особою;
 2. поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
 3. засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб;
 4. державному реєстратору як додаток до реєстраційної картки.

Термін подання такої заяви становить- не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу.

Заява про обрання чи перехід на спрощену систему оподаткування обов’язково має містити наступну інформацію:

 1. Для юридичних осіб – найменування суб’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ, для фізичної особи- підприємця прізвище ім’я по батькові підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серія та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
 2. податкову адресу;
 3. місце провадження господарської діяльності;
 4. види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010;
 5. група та ставка єдиного податку чи зміна групи та ставки;
 6. для юридичної особи – та середньооблікова чисельність працівників, для фізичної особи – підприємця – кількість осіб, які одночасно перебувають з ним у трудових відносинах;
 7. дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування.

Статус платника єдиного податку зареєстрованими фізичними особами – підприємцями, які до закінчення місяця, в якому відбулася держреєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи та ставки єдиного податку для 1 або 2 групи набувається з першого числа місяця, наступного за місяцем в якому відбулась державна реєстрація.

Що стосується новостворених суб’єктів господарювання, які протягом 10 днів з дня держреєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку для 3 групи, яка не передбачає ПДВ (5%), то статус платника єдиного податку вони набувають з дня їх державної реєстрації.

Що стосується суб’єктів господарювання, які утворені в результаті реорганізації (за виключенням перетворення) будь – якого платника податку, що має непогашені податкові зобов’язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, отримує статус платника єдиного податку  з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснено погашення таких податкових зобовязань чи податкового боргу.

Суб’єкти господарювання, які є платниками інших податків і зборів, можуть здійснити перехід на спрощену систему опадкування шляхом подання заяви про перехід не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу за наступних умов:

 • тільки один раз протягом календарного року;
 • за умови відповідності критеріям, які дають право на обрання спрощеної системи оподаткування (протягом року, що передує періоду переходу);
 • до поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік.

Таким чином, якщо платником податку дотримано вимоги для обраної ним групи, то такий платник може самостійно перейти на сплату єдиного податку встановленого для інших груп, шляхом подання заяви не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу.

У разі обрання платником єдиного податку 3 групи, який є платником податку на додану вартість, 1 або 2 групи чи ставки єдиного податку, встановленої для 3 групи, яка включає ПДВ до складу єдиного податку, анулюється реєстрація його як платника податку на додану вартість.

Відмова від спрощеної системи оподаткування

Платники єдиного податку мають право самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву про це.

Така заява подається не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу чи року.

Чинним законодавством передбачено випадки та строки, протягом яких платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів. Наводимо їх у вигляді таблиці.

Обов’язкові випадки для переходу на сплату інших податків і зборівСтроки для переходу на сплату інших податків і зборів
Перевищення протягом календарного року обсягу доходу 2 млн. грн, платниками єдиного податку 1 і 2 груп, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для 3 групи.З першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося перевищення.
Перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками 1 і 2 груп та нездійснення переходу на застосування іншої ставки.
Перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками 3 групи.
Здійснення видів діяльності, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, або невідповідность вимогам організаційно-правових форм господарювання.З першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми.
Застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій.)З першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків
Наявність податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів.В останній день другого із двох послідовних кварталів.
Перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку.З першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено таке перевищення.
Здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку.З першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності.
Здійснення платниками 1 чи 2 групи діяльності, яка не передбачена у пп. 1 або 2 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України.З першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснювалася така діяльність.